Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van het materiaal op deze website mag, met het doel om te publiceren, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Bijbel en Opvoeding en auteursrechthebbenden.

Bijbelenopvoeding.nl heeft geen enkel commercieel belang. Het doel van de website is om bekendheid te geven aan een Bijbels genormeerde visie op onderwijs, opvoeding en maatschappij. Via deze website wordt materiaal beschikbaar gesteld dat hiermee te maken heeft. U bent vrij te linken naar elk onderdeel van de website en om materialen op kleine schaal (dus voor niet-commercieel gebruik) bijvoorbeeld thuis of in uw klas of lessituatie te gebruiken. Overnemen, kopiëren en downloaden van teksten en afbeeldingen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits u de bron vermeldt: Stichting Bijbel en Opvoeding / www.bijbelenopvoeding.nl / auteur (indien vermeld).

Komt u zelf interessant materiaal tegen op internet dat kan dienen om ons doel te verwezenlijken, breng ons dan op de hoogte via het contactformulier op deze website. Bent u van mening dat op onze website materiaal is geplaatst waardoor auteursrechten zijn geschonden, stel ons dan op de hoogte. Wij nemen dan contact op met de desbetreffende auteur en verwijderen desgevraagd het materiaal.

Deze website is een product van Stichting Bijbel en Opvoeding. De stichting verricht dit werk zonder winstoogmerk. Omdat vaste inkomsten ontbreken, wordt een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten zeer op prijs gesteld. Een gift kunt u overmaken op het volgende bankrekeningnummer bij de ING-bank:

NL74 INGB 0007 7736 26 t.n.v. Stichting Bijbel en Opvoeding te Woudrichem.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het effectief functioneren. Er wordt géén persoonlijke informatie verzameld.

Print Friendly, PDF & Email