Schrijfwijze HERE of HEERE

Bestuursstandpunt met betrekking tot de schrijfwijze HERE of HEERE:

In veel kinderboeken, die toch als gewetensopvoedend kunnen worden aangemerkt, komt de schrijfwijze Here voor i.p.v. Heere of HEERE. Als stichting hebben we daar ernstige bezwaren tegen. In het Oude Testament is de naam Heere een eigennaam en duidt de Verbondsnaam van God aan: Jehova, de naam die in de Hebreeuwse Bijbel wordt geschreven als JHVH. In het Grieks luidt deze naam Kurios en is overal vertaald met Heere, dus met kleine letters.

Omdat HEERE een eigennaam is, wordt deze niet aangepast aan een nieuwe spellingsvorm. Zo kennen we de (jeugd)boekenschrijvers Hoogeveen en Hoogerwerff die nog steeds met een dubbele o worden geschreven, evenals plaatsnamen nog steeds met een dubbele e worden geschreven.

Wanneer Heere met kleine letters wordt geschreven dan betreft het geen eigennaam van God, maar duidt het meestal een titel of waardigheid aan. Zo is het Griekse Kurios een vertaling van het Hebreeuwse Adonai, wat letterlijk Heer betekent. Deze vertaling is echter verwerpelijk omdat dit op de duur zou leiden dat ook de eigennaam HEERE wordt veranderd in HEER. Wat spelling betreft zou Heere inderdaad als Here geschreven kunnen worden. Teneinde in lijn te blijven met de eigennaam HEERE, handhaven we ook de niet-eigennaam Heere met drie e’s. En om daarmee tevens onze eerbied voor de Heere van hemel en aarde tot uitdrukking te brengen.

Print Friendly, PDF & Email