Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden en maximaal zeven. De leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle giften worden besteed aan het doel dat de stichting nastreeft.

Vergaderingen

Door het bestuur wordt tenminste één vergadering per kalenderkwartaal gehouden.

Financiële verslaglegging

Door de penningmeester wordt jaarlijks een jaarrekening samengesteld, bevattende de balans van activa en passiva, alsmede de staat van winst en verlies. De jaarrekening wordt door de penningmeester ingebracht en door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Samenstelling bestuur

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur is belast met het vaststellen van de beleids-voornemens en de prioriteiten. Tevens wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld op welke wijze aan de genomen besluiten uitvoering zal worden gegeven.

Het Algemeen Bestuur bestaat op dit moment uit:

Ing. P. van Dijk, voorzitter

A.W.C. van Dijk, secretaris

Vacature

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is onderdeel van het Algemeen Bestuur en is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur in organisatorische zin. Het Dagelijks Bestuur is tevens belast met het uitvoeren van de dagelijkse taken en de voortgang van het beleid, met het beheer van de financiën en met de leiding van het secretariaat. Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en ziet toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Ing. P. van Dijk, voorzitter

A.W.C. van Dijk, secretaris

Vacature

Print Friendly, PDF & Email